กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก,ป.โท) สำหรับผู้เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่1/2565 และนักศึกษาที่ตกค้าง(ยังไม่ได้บัตร)