ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 14, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตุลาคม 8, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

1. การสอบข้อเขียนด้วยระบบออนไลน์

2. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่

      2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) เป็นข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ/ตอบสั้นๆ
ผู้เข้าสอบจะได้ทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00 น. – 9.55 น.
ส่งคำตอบตอนที่ 1 ภายใน เวลา 10.00น.
ผู้เข้าสอบจะได้พักเวลา 10.00 น. – 10.10 น.

      2.2 รายวิชาความถนัดวิชาชีพครู (เหตุการณ์สำคัญ, หลักการศึกษา, บริบททางการศึกษา, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้, การวัดผลและประเมินผลการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, คุณธรรจริยธรรม, ความเป็นครู, จรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ) แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ/ตอบสั้นๆ
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย
ผู้เข้าสอบทำข้อสอบรายวิชาความถนัดวิชาชีพครู ตอนที่ 1 เวลา 10.10 น. – 11.00 น.
ส่งคำตอบตอนที่ 1 ภายในเวลา 11.05 น.
เริ่มทำตอนที่ 2 เวลา 11.10-12.00 น.
ส่งคำตอบตอนที่ 1 ภายในเวลา   12.05 น.

ในการทำข้อสอบทั้ง 2 วิชา ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำชี้แจงของข้อสอบในแต่ละตอนอย่างเคร่งครัด

3. ข้อปฏิบัติในการสอบด้วยระบบออนไลน์

      3.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ
3.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีกล้อง Webcam และ Microphone ที่มีประสิทธิภาพในการแสดงภาพและเสียง เข้าห้องสอบและสื่อสารด้วย Application (Zoom) โดยสามารถทำข้อสอบในระบบ Google form โดยไม่ปิดการแสดงภาพระหว่างการทำข้อสอบ
3.1.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์มีพลังงานเพียงพอและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการสอบ
3.1.3 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบ

      3.2 ขั้นตอนในการสอบข้อเขียน ด้วยระบบออนไลน์
3.2.1 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบตามลิงค์ในกลุ่ม Application Zoom ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โดยให้เปลี่ยนชื่อใน zoom เป็น เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 4000001 นางสาวจริงใจ แสนดี

3.2.2 กรรมการกำกับการสอบเชิญผู้เข้าสอบแสดงตนด้วยบัตรประชาชนฉบับจริง
3.2.3 เริ่มการสอบข้อเขียน เวลา 09.00 น.
3.2.4 เมื่อสอบข้อเขียนเสร็จให้ออกจากระบบเป็นการเสร็จสิ้น

4. ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากเกิดกรณีผิดพลาดที่เกิดจากผู้สมัครในกรณีต่างๆ มหาวิทยาลัยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบ

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครออนไลน์ วันที่  10  สิงหาคม – 4 กันยายน 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่  10  สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) วันที่ 20 กันยายน 2564
สอบคัดเลือกข้อเขียน (ออนไลน์) วันที่ 25 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อเขียน) วันที่  8  ตุลาคม 2564
สอบคัดเลือกสัมภาษณ์  (ออนไลน์) วันที่  16 – 17 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่  9  พฤศจิกายน 2564
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่  9  พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันที่  16  พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เปิดภาคเรียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ              

หน่วยงาน เว็บไซต์ LINE OpenChat
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

www.facebook.com/RmuttEducation

 

สแกน QR Code

เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ชื่อกลุ่ม

“รับสมัคร ป.บัณฑิต มทร.ธัญบุรี(สอบถามข้อมูล)”

สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th

www.facebook.com/ogsrmutt

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม www.teched.rmutt.ac.th

Comments are closed.