ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
มิถุนายน 8, 2021
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564 Online
มิถุนายน 24, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฯ ให้ปฏิบัติต่อไปนี้

 

คลิกลิงก์ประกาศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) <<

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) (คลิกเลือกคณะ)

ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โครงการผลิตและพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) (คลิกเลือกคณะ)

ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โครงการผลิตและพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยฯ) ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564 โดยเข้าบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกประวัติที่ชี้แจงไว้หน้าเว็บไซต์ดังนี้

1.1 คู่มือขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1.2 คู่มือเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

1.3 คู่มือขั้นตอนการ Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

 

ปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกประวัติที่ชี้แจงไว้หน้าเว็บไซต์โดยเข้าดำเนินการทีละขั้นตอนได้จากหน้าระบบนักศึกษาใหม่

 

 

 

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สมบูรณ์

 

  1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564)

              ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ตามคู่มือเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จำนวนเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนดูที่รายชื่อที่แนบท้ายประกาศฯ) ไปชำระที่ธนาคารที่ระบุไว้ตามใบแจ้งยอด ทุกสาขาทั่วประเทศไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

หมายเหตุ1) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติตามคู่มือบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้น ทะเบียนนักศึกษาใหม่อย่างเคร่งครัด

2) เอกสารตามข้อ 1 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่สำเร็จการศึกษา” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ
เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

3) ผู้ได้รับการคัดเลือกเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน หากผู้สอบผ่านชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

  1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

 

  1. การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดตามการประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาทางหน้าเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/ เพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

 

  1. วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคปกติ         วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ภาคพิเศษ       วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

 

ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถติดต่อได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2549-3697, 0861065536
หรือฝากข้อความไว้ที่เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt
อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th
Line ID : ogsrmutt

 

 

 

 

 

Comments are closed.