ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฯ ให้ปฏิบัติต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยเข้าบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกประวัติที่ชี้แจงไว้หน้าเว็บไซต์โดยเข้าดำเนินการทีละขั้นตอนได้จากหน้าระบบนักศึกษาใหม่

 

 

 

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด
ไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สมบูรณ์

 

  1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563)

               ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ตามคู่มือเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนดูที่รายชื่อแนบท้ายประกาศฯ) ไปชำระที่ธนาคารที่ระบุไว้ตามใบแจ้งยอด ทุกสาขาทั่วประเทศไม่เกินวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

หมายเหตุ

1) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติตามคู่มือบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อย่างเคร่งครัด

2) เอกสารตามข้อ 1 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่สำเร็จการศึกษา” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

3) ผู้ได้รับการคัดเลือกเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน หากผู้สอบผ่านชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

4) หากผู้มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในลำดับที่ 1 – 180 ไม่ดำเนินการตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้ถูกต้องและครบถ้วนจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการเรียกผู้ที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองมารายงานตัวต่อไปโดยเรียงตามลำดับ

 

  1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะจะส่งวันปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วทาง SMS

 

  1. การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดตามการประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาทางหน้าเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/ เพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

 

  1. วันเปิดภาคการศึกษา

 ภาคพิเศษ       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถติดต่อได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2549-3697
โทรสาร 0-2549-3619 หรือ
ฝากข้อความไว้ที่เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt
หรือ อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th

Comments are closed.