ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
พฤศจิกายน 11, 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
พฤศจิกายน 20, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฯ ให้ปฏิบัติต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับปริญญาเอก (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับปริญญาโท (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีพิเศษ (เทียบโอน)

 

 

 

  1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยฯ) ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2563
โดยเข้าบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกประวัติที่ชี้แจงไว้หน้าเว็บไซต์โดยเข้าดำเนินการทีละขั้นตอนได้จากหน้าระบบนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สมบูรณ์

 

  1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2563)

               ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ตามคู่มือเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนดูที่รายชื่อที่แนบท้ายประกาศฯ) ไปชำระที่ธนาคารที่ระบุไว้ตามใบแจ้งยอด ทุกสาขา ทั่วประเทศไม่เกินวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

หมายเหตุ

1) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติตามคู่มือบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้น ทะเบียนนักศึกษาใหม่อย่างเคร่งครัด

2) เอกสารตามข้อ 1 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่สำเร็จการศึกษา” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย      เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

3) ผู้ได้รับการคัดเลือกเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน หากผู้สอบผ่านชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

  1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดูรายละเอียดการปฐมนิเทศ ท้ายประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

  1. การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดตามการประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาทางหน้าเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/ เพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

 

  1. วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคปกติ                วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ภาคพิเศษ              วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
สอบภาษาอังกฤษฯ(สำหรับผู้ที่สมัครสอบเท่านั้น) วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษฯ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันพุธที่ 18 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ติดตามประกาศผลสอบพร้อมบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนออนไลน์
(ไม่ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเอง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์https://www.grad.rmutt.ac.th/
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน              (สำหรับภาคปกติ)

                             (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถติดต่อได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2549-3697
โทรสาร 0-2549-3619
หรือฝากข้อความไว้ที่เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt
หรือ อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th

Comments are closed.