ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
สอบภาษาอังกฤษฯ(สำหรับผู้ที่สมัครสอบเท่านั้น) วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษฯ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันพุธที่ 18 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ติดตามประกาศผลสอบพร้อมบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนออนไลน์
(ไม่ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเอง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์https://www.grad.rmutt.ac.th/
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน              (สำหรับภาคปกติ)

                             (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาเอก

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493697, 3618 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-5493554,
02-5493564หรือ08-9771-4294
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493554,
02-5493564
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
025493554,

025493564

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sermkiat.c@rmutt.ac.th
คุณเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุลงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
025493563
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานบัณฑิตศึกษาอาคาร  1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ

02-549-4819, 081-7952191 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd

E-mail: phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

02-549-4819
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 https://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5494713 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775049
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สำนักงานบัณฑิตศึกษา
– ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
02-5493554, 02-5493564
02-5494618
http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ศูนย์รังสิต)
02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/ 02-5921943

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.