ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินค่าสอบประมวลผลความรู้ (คณะบริหารธุรกิจ) ปริญญาโท แผน ข
ตุลาคม 21, 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
พฤศจิกายน 11, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยละเอียด

 

 

การเดินทางไปยังสถานที่สอบ
นำทางโดย Google Map

สถานที่สอบข้อเขียน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13 ชั้น >>> https://goo.gl/maps/agsYo8T9VGmpaVAdA

สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คลิ๊ก >>> https://goo.gl/maps/iY3jZqHKtR32

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง วันที่  8  กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่  7  พฤศจิกายน 2563
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่  8  พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคเรียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ

หน่วยงาน

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

www.teched.rmutt.ac.th

0-2549-3207

0-2549-3213

0-2549-3207

0-2549-3213

สำนักบัณฑิตศึกษา

www.grad.rmutt.ac.th

0-2549-3618

0-2549-3619

 

Comments are closed.