ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์

Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER  FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

บริการด้านการแปลภาษา

 

อัตราค่าบริการด้านการแปลและตรวจภาษา เป็นไปตามรายการดังนี้

 ตรวจและแก้ไขเอกสาร
เอกสารเฉพาะด้าน เช่น บทคัดย่อ บทความวิจัย ฯลฯ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ TH Sarabun PSK 16 หรือตามความเหมาะสม
ก. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คิดค่าบริการ 1,000 บาท
ข. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,000 บาท
ค. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย คิดค่าบริการ 1,000 บาท
ง. ตรวจและแก้ไขจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น คิดค่าบริการ 1,000 บาท
จ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าบริการ 1,000 บาท
ฉ. ตรวจและแก้ไขจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,000 บาท

 

แปลเอกสาร
เอกสารเฉพาะด้าน เช่น บทคัดย่อ บทความวิจัย ฯลฯ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ TH Sarabun PSK 16 หรือตามความเหมาะสม
ก. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คิดค่าบริการ 1,200 บาท
ข. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,200 บาท
ค. แปลจากภาษาจีนเหรือญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย คิดค่าบริการ 1,200 บาท
ง. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น คิดค่าบริการ 1,200 บาท
จ. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น คิดค่าบริการ 1,200 บาท
ฉ. แปลจากภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการ 1,200 บาท

 

ประเภทการให้บริการ
– ปกติ 5 วันทำการ
– ด่วน 3 วันทำการ (กรณีการบริการประเภทด่วน มีค่าบริการเพิ่ม 600 บาท)

 

การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาอื่น
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ข้อปฏิบัติในการชาระเงินค่าแปลเอกสาร
ผู้ว่าจ้างชำระเงินมัดจำ 600 บาท ณ วันยื่นแบบคำร้อง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ บัญชีเลขที่ 453-1-42492-7 โดยแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล LISCENTER@rmutt.ac.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2577 5017 ในกรณีมีค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวนตามที่ตกลง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-549-4985

Line ID : @935mwdgj

E-Mail : LISCENTER@rmutt.ac.th

fackbook : ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์

website : www.larts.rmutt.ac.th/?page_id=8749

 

Comments are closed.