ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


เนื่องจากสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทางคณะที่ดำเนินการสอบได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ
ในวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2563 ดังนี้

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบของแต่ละคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดส่งแบบทดสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ทาง E-mail ที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร และให้ส่งคาตอบ ตอบกลับมายัง E-mai l เดิมนี้
ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563 หากผู้มีสิทธิ์สอบท่านใดไม่ได้รับแบบทดสอบ กรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-549-3564 โดยด่วน

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ให้ส่ง Portfolio และโครงร่างงานวิจัยบทที่ 1 มาทางE-mail ” sukanchana.v@gmail.com ” เป็นไฟล์.PDF หรือไฟล์ภาพโดยกรรมสอบจะให้คะแนนสอบจากผลงานดังกล่าว

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สอบออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้

 

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

– สอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบลงทะเบียนอีเมล (Gmail) สำหรับใช้เข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQIU7lFlRp3_llJt-Uxc8QVJyrRGglU4F35QZQX7BuFofxw/viewform?fbclid=IwAR0QEN6OyDVUKuAt8d55Q77TbeTqw9zJBTRS8v4sm_A51s9n_mgmYgOIrNo

 

ระบบสอบคัดเลือก (Online) กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์

https://sites.google.com/view/mba-entrance63

 

ปริญญาเอก

คณะติดต่อกับผู้เข้าสอบเองให้มาสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะติดต่อกับผู้เข้าสอบเองและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะติดต่อกับผู้เข้าสอบเองและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สอบออนไลน์ คณะติดต่อกับผู้เข้าสอบเอง

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

 

botton doctor 1-60

botton master 1-60

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ สอบวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน             (สำหรับภาคปกติ)

                            (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาเอก

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493697, 3618 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-5493554,
02-5493564หรือ08-9771-4294
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493554,
02-5493564
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
025493554,

025493564

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sermkiat.c@rmutt.ac.th
คุณเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุลงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
025493563
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานบัณฑิตศึกษาอาคาร  1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ

02-549-4819, 081-7952191 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd

E-mail: phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

02-549-4819
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอาชีวศึกษา

– สำนักงานหลักสูตร ปรด. อาชีวศึกษา
– รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง

– น.ส.เพ็ญนภา ช่อผกา (เจ้าหน้าที่ ปรด.อาชีวศึกษา)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

02-5494712

081-866-7176

080-298-7953

 

02-5494746

http://www.teched.rmutt.ac.th

tech.ed2906@yahoo.com

 

02-5775049
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505,

08-9791-5478

http://www.mct.rmutt.ac.th

ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์

E-mail : uravis_t@hotmail.com

02-5494500

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 https://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5494713 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775049
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493554,02-5493564 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ 02-5494835-6 http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ

E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com

02-5494836
โครงการปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

02-5493162 www.master.het.rmutt.ac.th/

www.facebook.com/mhet.rmutt

02-5772358
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/ 02-5921943
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278,

086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022
02-5494581(ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์)
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)
02-5494580

 

 

 

 

 

Comments are closed.