ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
มกราคม 27, 2020
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 3, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด

 

 

การเดินทางไปยังสถานที่สอบ
นำทางโดย Google Map

สอบข้อเขียน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น >>> https://goo.gl/maps/agsYo8T9VGmpaVAdA

สอบสัมภาษณ์ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คลิ๊ก >>> https://goo.gl/maps/iY3jZqHKtR32

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกราคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดภาคเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ

หน่วยงาน

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

www.teched.rmutt.ac.th

0-2549-3207

0-2549-3213

0-2549-3207

0-2549-3213

สำนักบัณฑิตศึกษา

www.grad.rmutt.ac.th

0-2549-3618

0-2549-3619

 

Comments are closed.