รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มกราคม 2, 2020
รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
มกราคม 27, 2020

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

1.2  กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หากมีใบยืนยัน หรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หรือกรณีปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

สาขาวิชา ประเภท จำนวนรับ ค่าใช้จ่าย            ตลอดหลักสูตร วัน /เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท

 

เสาร์ – อาทิตย์

เวลา 08.00-16.30น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

 

3.กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกราคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดภาคเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

4. การสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา  2562

4.2  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร จากด้านล่างนี้ และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

 

 

4.3  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ โทร. 02 549 3207 , 02 549 3213

คลิ๊กที่รูปเพื่อนำทางโดย Google Map

 

4.4  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

 

5. หลักฐานในการสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร  จำนวน 2  ชุด

    5.1  กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  เอกสารหลักฐานดังนี้

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  2  ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  2  ชุด
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  2  ชุด
 7.  สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือ สำเนาสมุด ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก จำนวน  2  ชุด

 

    5.2  กรณี ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  เอกสารหลักฐานดังนี้

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  2  ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  2  ชุด
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  2  ชุด
 7. ใบยืนยัน หรือ ใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา (กรณีมี) จำนวน 2 ชุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองให้เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
57.5 KiB
2481 Downloads
Details

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ปลอมแปลงเอกสารหลักสารหลักฐานราชการในการยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัคร ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้

 

6. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

7.การสอบคัดเลือก

 7.1 สอบข้อเขียนใน 2 รายวิชา ได้แก่

7.1.1 รายวิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์)

7.1.2 รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญ,บริบททางการศึกษา,หลักสูตร,การสอน,การวัดผล,การวิจัย,จิตวิทยา ฯลฯ)


7.2 สอบสัมภาษณ์

 

8. การประกาศผลสอบคัดเลือก

8.1  เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th  , www.teched.rmutt.ac.th

8.2  ณ  สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1  อาคารศึกษาศาสตร์ 1

 

9.หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการสมัครสอบ มายื่นในวันสอบคัดเลือก

 

10. การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ

หน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
ภาควิชาการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

www.teched.rmutt.ac.th

https://web.facebook.com/RmuttEducation

02 5493207,

02 5493213

02 5493207

02 5493213

สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th 02 5493697 02 5493619

Comments are closed.