ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังกล่าวไปรายงานตัว ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น ๔ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
และให้ปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
* หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปเพื่อมารายงานตัว

 

Comments are closed.