ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบัณฑิตศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
มิถุนายน 4, 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการการเรียนร้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 12, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)
หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ) (ถ้ามี)
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทางโดย Google Map ไปยังสถานที่สอบ (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2562
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เปิดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493205 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564 , 02-5493554 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159

 

Comments are closed.