ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ  (ตามรายละเอียดประกาศรายชื่อและประกาศการรับสมัคร)

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทางโดย Google Map ไปยังสถานที่สอบ (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

 

 

 

ผู้สอบสาขาวิชาเคมีประยุกต์

 

 

ผู้สอบสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 

 

ผู้สอบสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร(รอบที่ 1) (คลิ๊กเลือกระดับ)

 

botton doctor 1-60

botton master 1-60

 

กำหนดการรับสมัครรอบที่ 1

 

กิจกรรม วัน-เวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 15 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                  (สำหรับภาคพิเศษ)

วันที่ 24 มิถุนายน 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493205 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564 , 02-5493554 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ 02-5494835-6 http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ

E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com

02-5494836
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493162 www.master.het.rmutt.ac.th/

www.facebook.com/mhet.rmutt

02-5772358
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/ 02-5921943
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278,

086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022
02-5494581(ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์)
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)
02-5494580

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาเอก

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail เบอร์โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493618, 3697 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493205 htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493554,
02-5493564หรือ08-9771-4294
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493554,
02-5493564
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
025493554,

025493564

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sermkiat.c@rmutt.ac.th
คุณเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุลงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
025493563

 

 

 

Comments are closed.