รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC TEST 2018
มกราคม 21, 2019
Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research (23 February 2562)
กุมภาพันธ์ 20, 2019

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์)

วิชาเอกที่รับสมัคร

1. การบัญชี

2. ระบบสารสนเทศ

3. การจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (ต้องยื่นผลสอบภาษาก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ) ดังนี้

2.1 ผลสอบ TOEFL
1. Paper Based Total ไม่ต่ํากว่า 450 หรือ
2. Computer Based Total ไม่ต่ํากว่า 133 หรือ
3. Internet Based Total ไม่ต่ํากว่า 45 หรือ
2.2 ผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า 4 หรือ
2.3 ผลสอบ CU-TEP ไมต่ํากว่า 45 หรือ
2.4 ผลสอบ RT-TEP ไม่ต่ํากว่า 4 หรือ
2.5 ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ํากว่า 520 หรือ
2.6 ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 450

ทั้งนี้ต้องเป็นผลการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3.คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีการพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ โดยไม่นับหน่วยกิต โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

 

รายละเอียดการรับสมัคร Click

สมัครออนไลน์ Click

 

 

Download >>>ใบสมัคร <<<

Download >>>ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น <<<

Download >>>หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร <<<

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานโครงการปริญญาเอก
โทร : 02-5494819 ,081-7952191
Website : http://www.bus.rmutt.ac.th/phd
E-MAIL : phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

Comments are closed.