ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
พฤษภาคม 7, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 9, 2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 ด้านการศึกษา
2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation )
3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation )

ระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์และอาทิตย์ที่  7-8 กรกฎาคม 2561 นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลา
1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน 20 เมษายน 2561 -31 พฤษภาคม 2561
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข 1-20 มิถุนายน 2561
3. ประกาศรายชื่อ 25 มิถุนายน 2561
4. นำเสนอบทความ 7-8 กรกฎาคม 2561

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม 
   อัตราค่าลงทะเบียน

1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยไม่นำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก  1,000  บาท  (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)
โดยลงทะเบียนชำระเงินตั้งแต่ 20 เมษายน 2561 -31 พฤษาคม 2561

2. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200บาท / เรื่อง (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ต้อง ชำระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่ 20 เมษายน 2561 -31 พฤษาคม 2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานสัมมนาจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com

 

Comments are closed.