ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการที่สำคัญ

วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนการส่งบทความ                ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศผลพิจารณาบทความ                                                                                   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (เพื่อจัดทำ Proceedings)                 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน                         ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย                                                                                    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย

(๑) บริหารและการจัดการ

(๒) ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

(๓) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

(๔) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(๕) ศิลปกรรม และประยุกต์ศิลป์

 

ค่าลงทะเบียนการส่งบทความวิจัย

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท

นักศึกษาและบุคลากร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท

บุคลากรสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท

นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น และบุคคลทั่วไป เรื่องละ ๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว

การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นเงินสดที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-875740-5 ชื่อบัญชี “นาง เพียงจันทร์ โกญจนาท” (กรณีโอนเข้าบัญชี ต้องสำเนาการโอนเงิน (พร้อมเขียนชื่อและ รายละเอียดของผู้ส่งบทความวิจัยในเอกสารสำเนาการโอนเงิน) ส่งที่อีเมล์ gradcon@rsu.ac.th

 

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์) หลังจากได้ทำการลงทะเบียนการส่งบทความ ชำระค่าลงทะเบียนและยืนยันการชำระเงิน จะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถดำเนินการตามกำหนดการดังต่อไปนี้

  1. ส่งบทความฉบับเต็ม (บันทึกไฟล์เป็น PDF และ Microsoft Word 2010 หรือ 2007 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและ download ที่ Paper Template) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 6-12 หน้า ที่อีเมล์ gradcon@rsu.ac.th ภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2561
  2. ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และจะส่งจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการ ทางอีเมล์ที่แจ้งในระบบ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 (ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาจากผู้พิจารณา)
  3. ส่งบทความฉบับเต็มที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญ (เพื่อจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings)) อีเมล์ gradcon@rsu.ac.th ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561
  4. ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานครั้งสุดท้ายและกำหนดการนำเสนอผลงานทางเว็บไซต์ของการประชุม ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  5. ผู้นำเสนอผลงาน จะต้องส่งไฟล์นำเสนอผลงาน (PowerPoint สำหรับภาคบรรยาย และ jpg สำหรับโปสเตอร์) ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2561
  6. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) (ฉบับรวมบทความฉบับเต็ม) จะสามารถ download การตีพิมพ์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์การประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  7. หากมีข้อสงสัยหรือประสานงานโปรดติดต่อ อีเมล์ gradcon@rsu.ac.th

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

e-mail : gradcon@rsu.ac.th

website : https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60

Comments are closed.