ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม