แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) และระดับปริญญาโทที่ยังไม่ได้รับบัตร ภาคการศึกษาที่ 1/2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สิงหาคม 15, 2017
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กันยายน 15, 2017

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) และระดับปริญญาโทที่ยังไม่ได้รับบัตร ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

*ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามาด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-4083, 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.