ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
มิถุนายน 22, 2017
การเข้าใช้งาน RMUTT Internet Account / RMUTT WiFi
กรกฎาคม 3, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

1.การบันทึกประวัติ

1.1  ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศด้านล่าง
1.2 เมื่อพบรายชื่อตามประกาศ ให้บันทึกประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา 13 หลักในประกาศ เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
1.3 
เมื่อบันทึกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและดำเนินการตามข้อถัดไป

botton resume 2-58


2. การส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

2.1 เมื่อบันทึกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและดำเนินการ ดังนี้

 • การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา / เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

         ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า เวลา 8.30 -12.00 น. 


2.2 ผู้สอบผ่านต้องส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเอกสารเพื่อทำประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนโดยเรียงเอกสารเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

เอกสารที่จะต้องส่งในวันรายงานตัว มี 3 ชุด

ชุดที่ 1 เอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ที่พิมพ์จากระบบบันทึกประวัติ) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ – นามสกุลของนักศึกษา) จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) ถ้ามี จำนวน 2 ชุด

 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

 6. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้นำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ ไปยื่นเพิ่มเติมที่สำนักบัณฑิตศึกษา ภายในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถูกประกาศให้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ  :

     1. ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ครบ 13 หลัก ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น (ดูรหัสประตัวนักศึกษาได้ที่ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

     2. เอกสารข้อ 5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกาปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่จบ” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็น โมฆะ  และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ต่อไป

     3. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น

ชุดที่ 2  เอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

     1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำบัตรและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)
293.2 KiB
4714 Downloads
Details

    2.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

    3.  เงินค่าเปิดบัญชีทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท

ชุดที่ 3  เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

 1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

  19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
  962.3 KiB
  4184 Downloads
  Details
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับสำนักบัณฑิตศึกษาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  >> ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt<<<
  (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

3.  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

        ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รับใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินในวันรายงานตัว ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน โดยธนาคารกรุงเทพจะมาให้บริการในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 (ค่าลงทะเบียนเรียน 12,500 บาท)

หมายเหตุ  :

 ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 bt grad 2

 

 

 แผนที่สำนักบัณฑิตศึกษา (รายงานตัว)

 

Map-RMUTT

 

 

กำหนดการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 7  – 20 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

วันที่ 24 มิถุนายน 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

เปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560


หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการ
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ติดต่อได้ที่


สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 4 
โทรศัพท์  : 0-2549-3697,  0-2549-3618 โทรสาร 0-2549-3619

E-Mail : grad@rmutt.ac.th
https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.