ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)
มิถุนายน 13, 2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
มิถุนายน 26, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียด

* ผู้ที่สมัครรอบวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2560
ให้มาสอบวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน  2560 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้อง 1101 อาคารศึกษาศาสตร์ 1  (ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี) 

– การเข้าสอบข้อเขียนเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ
– หากมาสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน และใบสำคัญรับเงินค่าสมัครสอบมาด้วย
– ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอ 2 B  ยางลบ ปากกา

การสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
– ข้อสอบแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ประกอบด้วย
1. เหตุการณ์ทั่วไป
2. การใช้เหตุผล คณิตศาสตร์ ภาษา ตรรกะ
3. วิชาชีพครู

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน  2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 (ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี)
– โดยเรียกสัมภาษณ์ตามเลขประจำตัวผู้สอบ

 

 

 

การเดินทาง
นำทางโดย Google Map
อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คลิ๊ก>>> Google Map

 

 

กำหนดการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 7  – 20 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

วันที่ 24 มิถุนายน 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

เปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ

หน่วยงาน

เว็บไซต์

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

www.teched.rmutt.ac.th

0-2549-3207, 0-2 549-3213

0-2549-3207

0-2549-3213

สำนักบัณฑิตศึกษา

www.grad.rmutt.ac.th

0-2549-3618

0-2549-3619

Comments are closed.