ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5
พฤษภาคม 23, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มิถุนายน 8, 2017

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

1.ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศด้านล่าง
2.เมื่อพบรายชื่อตามประกาศ ให้บันทึกประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2560 โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา 13 หลักในประกาศ เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

botton resume 2-58

3.เมื่อบันทึกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและดำเนินการ ดังนี้

  • การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา / เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

         ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตามกำหนดการดังนี้

 

วันที่

เวลา

คณะ/วิทยาลัย

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

 

เวลา  08.30 – 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

 

3.1 เอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

       ผู้สอบผ่านต้องส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเอกสารเพื่อทำประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนโดยเรียงเอกสารเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

  1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ – นามสกุล นักศึกษา) จำนวน 1 ชุด

  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) ถ้ามี จำนวน 2 ชุด

  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

  6. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ให้นำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ ไปยื่นเพิ่มเติมที่สำนักบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถูกประกาศให้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ  :

     1. ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ครบ 13 หลัก ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกแผ่น (ดูรหัสประตัวนักศึกษาได้ที่ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

     2. เอกสารข้อ 5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกาปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่จบ” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็น โมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ต่อไป

     3. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น

3.2 เอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำบัตรและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)
293.2 KiB
4714 Downloads
Details

    2.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

    3.  เงินค่าเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 200 บาท

3.3 เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

1.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
962.3 KiB
4184 Downloads
Details

>>> ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt<<<

คลิ๊กเพื่อขยาย

2.แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับสำนักบัณฑิตศึกษาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3.4 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2560

        ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รับใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินในวันรายงานตัว ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/รับชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  (ธนาคารมาให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560)

หมายเหตุ  :

1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2. ให้ผู้สอบผ่านเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

3. ผู้สอบผ่านที่ชำระเงินแล้วมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม)

กิจกรรม

วัน-เวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้  – 15 พฤษภาคม 2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร

ตั้งแต่บัดนี้  – 16 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์

วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2560

รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)

เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                  (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

แผนที่สำนักบัณฑิตศึกษา (รายงานตัว)

 

Map-RMUTT

หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียนติดต่อได้ที่
สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2549-3697, 0-2549-3618 โทรสาร 0-2549-3619

E-Mail : grad@rmutt.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.