ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 9 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีนาคม 29, 2017
จุลสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2560
เมษายน 11, 2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 9 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลบึงยี่โถ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อเปิดโอกาศให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน ในประเด็นชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ

 

 

Doc02044520170331104146 (2.6 MiB, 174 downloads)

 

 

เว็บไซต์ : https://easternasia.wixsite.com/conference

Comments are closed.