การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน  ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในทุกสาขา ทั้ง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

 

เอกสารดาวน์โหลด (1.3 MiB, 169 downloads)

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online

บัดนี้ –  30 เมษายน 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

30 เมษายน 2560

แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 15 พฤษภาคม 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นำเสนอผลงาน

22 – 23 มิถุนายน 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

จัดทำ Proceeding online ฉบับสมบูรณ์

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

ผู้ประสานโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
โทร 080-572-2715 หรือที่ E-mail :ird_ssru@ssru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rdi.ssru.ac.th/researchconference2017

Comments are closed.