รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

botton doctor 1-60

 

botton master 1-60


 

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ 


 

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์


  ระดับปริญญาเอก
   จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์PDFขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (หากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้ ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

  ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

 4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2560

 5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน 

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2560

 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

  ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

  ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

 4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

  ” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 botton r2-58 copy

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน-เวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 17 เมษายน 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 18 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2560
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                      (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ   ในการสมัครระดับปริญญาเอก               

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail เบอร์โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493618, 3697 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5494734 หรือ

08-1989-8770

ดร.อร่ามศรี  อาภาอดุล

E-Mail : aarphaadul@gmail.com

02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

หรือ

08-9771-4294

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
 

02-5493564

 

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505

หรือ

08-9791-5478

http://www.mct.rmutt.ac.th

ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์

E-mail : uravis_t@hotmail.com

02-5494500

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ในการสมัครระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

02-5493697
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493209 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5493209
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

02-5493554

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ  

02-5494835-6

http://mba.bus.rmutt.ac.th

E-Mail  :  mba_rmutt@yahoo.co.th
mba_rmutt@hotmail.com

 

02-5494836

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493162 http://het.rmutt.ac.th/ 02-5772358
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th 02-5921943
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278

086-6978327
(รศ.ดร.สมพร ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022

Comments are closed.