แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559