แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558