ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(รอบเพิ่มเติม)

 

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

(คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

(คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์และชำระเงินค่าเทอม วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ
(แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน             (สำหรับภาคปกติ)

                            (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบผ่าน www.grad.rmutt.ac.th

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาเอก

 

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493697, 3618 www.grad.rmutt.ac.th E-mail : grad@rmutt.ac.th 02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-5493554,
02-5493564หรือ08-9771-4294
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493554,
02-5493564
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
025493554,

025493564

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sermkiat.c@rmutt.ac.th
คุณเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุลงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
025493563
คณะบริหารธุรกิจ สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานบัณฑิตศึกษาอาคาร  1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ
02-549-4819, 081-7952191 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd

E-mail: phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

02-549-4819
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอาชีวศึกษา

– สำนักงานหลักสูตร ปรด. อาชีวศึกษา
– รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง

– น.ส.เพ็ญนภา ช่อผกา (เจ้าหน้าที่ ปรด.อาชีวศึกษา)

02-549-3205

081-866-7176

080-298-7953

http://www.teched.rmutt.ac.th

tech.ed2906@yahoo.com

02-5775049
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 02-5494746
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505,

08-9791-5478

http://www.mct.rmutt.ac.th

ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์

E-mail : uravis_t@hotmail.com

02-5494500

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท