เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก, ป.โท, ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)  สามารถขอเอกสารผ่านระบบทะเบียนสำหรับนักศึกษาได้ตามขั้นตอนดังรูป

ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกการรับเอกสารได้ดังนี้

  1. มารับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักบัณฑิตศึกษา

  2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มีทั้งแบบ ลงทะเบียนปกติ และแบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยระบุที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้ถูกต้อง และจะได้รับเอกสารหลังชำระเงิน 3-7 วันทำการ

    ซึ่งนักศึกษาสามารถเช็คเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS ได้ในหน้าระบบดังขั้นตอนต่อไปนี้

 

เมื่อเข้าระบบนักศึกษาแล้วเลือกเมนูคำร้อง/ใบรับรองออนไลน์

 

 

 

 

เลือกเมนูติดตามผลคำร้อง

 

 

 

 

จะปรากฏวันที่ส่งเอกสาร และเลขลงทะเบียนหรือ EMS