กันยายน

ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให้การรับรอง

1.2   กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หากมีใบยืนยัน หรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้
เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หรือกรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน
สาขาวิชา ประเภท จำนวนรับ ค่าใช้จ่าย            ตลอดหลักสูตร วัน /เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท

 

เสาร์ – อาทิตย์

เวลา 08.00-16.30น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

 

 1. กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง วันที่  8  กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่  7  พฤศจิกายน 2563
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่  8  พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคเรียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

     4. การสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2563

จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th , www.facebook.com/RmuttEducation , www.teched.rmutt.ac.th

4.2  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th , www.facebook.com/RmuttEducation

www.teched.rmutt.ac.th และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

4.3  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ โทร. 02 549 3213 , 02 549 3207

4.4  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้

ทุกกรณี

4.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ,

www.facebook.com/RmuttEducation , www.teched.rmutt.ac.th

 1. หลักฐานในการสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร  จำนวน 2  ชุด

    5.1  กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  เอกสารหลักฐานดังนี้

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  2  ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  2  ชุด
 6.   สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  2  ชุด
 7. 7. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือ สำเนาสมุด ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มี

การจำหน่ายออก จำนวน  2  ชุด

 1. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 2. กรณีบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จำนวน 2  ชุด

    5.2  กรณี ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  เอกสารหลักฐานดังนี้

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  2  ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  2  ชุด
 6.   สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  2  ชุด
 7. หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)

(สามารถดูตัวอย่างหนังสือรับรองฯ ได้ที่ https://bit.ly/3fyORky)

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ปลอมแปลงเอกสารหลักสารหลักฐานราชการในการยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้

 

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้อง

กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

 1. การสอบคัดเลือก

7.1 สอบข้อเขียน ได้แก่

ข้อสอบปรนัย

7.1.1  รายวิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี)

7.1.2  รายวิชาความถนัดวิชาชีพครู (เหตุการณ์สำคัญ, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้, การวัดผลและประเมินผล

ทางการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา ฯลฯ)

ข้อสอบอัตนัย

7.1.3  รายวิชาจิตวิญญาณความเป็นครู

7.1.4  รายวิชาบริบทและพัฒนาวิชาชีพครู

7.2 สอบสัมภาษณ์

 

 1. การประกาศผลสอบคัดเลือก

8.1  เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th  , www.facebook.com/RmuttEducation , www.teched.rmutt.ac.th

 

 1. หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการสมัครสอบ มายื่นในวันสอบคัดเลือก

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือรับรอง
57.5 KiB
319 Downloads
Details

 

หนังสือรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา
300.7 KiB
191 Downloads
Details

 

 

 

 1. การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ
หน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

www.facebook.com/RmuttEducation

 

02 5493213

02 5493207

02 5493213

02 5493207

สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th

www.facebook.com/ogsrmutt

02 5493697 02 5493697
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม www.teched.rmutt.ac.th 02 5493213

02 5493207

02 5493213

02 5493207

 

 

กันยายน 21, 2020

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอีย […]
กันยายน 18, 2020

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

        […]
กันยายน 9, 2020

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

  หลักการและเหตุผล มห […]
กันยายน 9, 2020

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชา […]