เมษายน

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562    :  ภาคปกติ  20 เม.ย. 63

                                                                                    :  ภาคพิเศษ 18 เม.ย. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 7 – 17 เม.ย.63

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 25 -30 เม.ย.63

 

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 เท่านั้น  (ให้ติดต่อคณะฯที่นักศึกษาจะรักษาสภาพ)

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. – 19 พ.ค. 63 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาที่คณะ  และให้นักศึกษารอ sms แจ้งผลการลงทะเบียนรักษาสภาพ

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่  25 เม.ย. – 19 พ.ค. 63

 

 

 

 

 


 

 

 

 

buttun01

 

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3697