คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๒๘ ปี

๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป,
การจัดการอุตสาหกรรม, การเงิน, การบัญชี, การตลาด

๓. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

๔. สามารถติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. สำเนาปริญญาบัตร                             จำนวน  ๑  ฉบับ

๓. ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก     จำนวน  ๑  รูป (ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. สำเนาบัตรประชาชน                           จำนวน  ๑  ฉบับ

๖. สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน  ๑  ฉบับ

๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

จำนวน  ๑  ฉบับ

๘. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

 

วัน เวลา และสถานที่สอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักบัณฑิตศึกษา
อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร.๐-๒๕๔๙-๓๖๙๖

 

วันเวลารับสมัคร                                                          วันที่  ๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                                     วันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

กำหนดสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)     วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                          วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานตัวปฏิบัติงาน                                                 วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่บรรจุ         สำนักบัณฑิตศึกษา

จำนวน                           1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง                  15,000.- บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป,
การจัดการอุตสาหกรรม, การเงิน, การบัญชี, การตลาด

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– จัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

– วางแผนพัฒนาดำเนินงานด้านงานบัญชี การเงิน พัสดุ การบำรุงรักษา

– การประสานงานและอำนวยความสะดวก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

– งานติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

– งานบริการถาม-ตอบปัญหา หรือชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานของหน่วยงานและงานที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

*ผู้สมัครต้องมีผู้รับรองเป็นข้าราชการประจำการตั้งแค่ระดับ 4 ขึ้นไป

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานบุคลากร : โทร 0-2549-3696