พฤษภาคม

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

1.ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศด้านล่าง
2.เมื่อพบรายชื่อตามประกาศ ให้บันทึกประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562  โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา 13 หลักในประกาศ เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

  • การบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงในทะเบียนประวัตินักศึกษาบนเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากผู้สอบผ่านรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สมบูรณ์

botton resume 2-58

3.เมื่อบันทึกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและดำเนินการ ดังนี้

  • การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา / เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

         ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ตามกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

วันที่ เวลา คณะ/วิทยาลัย
 

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

 

เวลา  08.30 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้สอบผ่านต้องส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเอกสารเพื่อทำประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนโดยเรียงเอกสารเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

3.1 เอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ – นามสกุล นักศึกษา) จำนวน 1 ชุด

  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) ถ้ามี จำนวน 2 ชุด

  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

  6. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหลังวันรายงานตัวในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ให้นำหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ตามข้อ 5. ไปยื่นเพิ่มเติมที่ห้องสำนักบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถูกประกาศให้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ  :

     1. ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ครบ 13 หลัก ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกแผ่น (ดูรหัสประตัวนักศึกษาได้ที่ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

     2. เอกสารข้อ 5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่จบ” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็น โมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป

     3. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น

3.2 เอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำบัตรและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)
293.2 KiB
3723 Downloads
Details

    2.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้ในวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

    3.  เงินค่าเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 200 บาท

3.3 เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

1.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
962.3 KiB
3245 Downloads
Details

>>> ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt<<<

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย

2.แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับสำนักบัณฑิตศึกษาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3.4 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รับใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/รับชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (ธนาคารมาให้บริการในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2562)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัครรอบเพิ่มเติม

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                (สำหรับภาคปกติ)

                               (สำหรับภาคพิเศษ)

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

 

แผนที่สำนักบัณฑิตศึกษา (รายงานตัว)

 

Map-RMUTT

หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียนติดต่อได้ที่
สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2549-3697, 0-2549-3618 โทรสาร 0-2549-3619

E-Mail : grad@rmutt.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

พฤษภาคม 31, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทั […]
พฤษภาคม 13, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    ระบบรับสมัคร […]
พฤษภาคม 10, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]